top of page
Search
  • admin

3 TẦNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Updated: Jan 19, 2020


1. Tầng sâu nhất: (quyết định 70% thành công của văn hóa doanh nghiệp)

Tầng sâu nhất của văn hóa chính là việc xác định và truyền thông sứ mệnh (mission), các giá trị cốt lõi (core value) và các nguyên tắc làm việc (principle) mà Ban lãnh đạo công ty mong muốn truyền tải đến tất cả cán bộ và nhân viên. 

Các giá trị và nguyên tắc này phải được thể hiện qua các “hình mẫu” (role model) – minh chứng sống động cho văn hóa của tổ chức, dẫn dắt suy nghĩ, hành vi, thái độ của tất cả cán bộ nhân viên công ty dù ở trong bất kỳ tình huống nào. Trong đó, quan trọng nhất là tấm gương hình mẫu của Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý cấp trung. Cụ thể như sau:

  • Role-model Leaders (Ban lãnh đạo hình mẫu): gồm Giám Đốc & Phó Giám Đốc, của công ty.

  • Role-model Successors (Đội ngũ kế thừa hình mẫu): Trưởng Phòng, Phó Phòng.

  • Role-model Department (Đơn vị hình mẫu): Phòng/ Nhóm hình mẫu. Đây là các đơn vị hình mẫu được Ban lãnh đạo công ty lựa chọn và ưu tiên nguồn lực cũng như tạo cơ chế đặc biệt để xây dựng các chuẩn mực về quy trình, chính sách, con người, hệ thống, … để các phòng/nhóm khác học hỏi và nhân rộng.

2. Tầng trung gian: (quyết định 10% thành công của văn hóa doanh nghiệp)

Tầng trung gian của văn hóa là những “biểu hiện hữu hình” của văn hóa để có thể “thấy được”, thường bao gồm các nội dung sau:

  • Handbook: sổ tay văn hóa, bộ chuẩn mực giao tiếp ứng xử, nội quy lao động…

  • Brand Identity: bộ nhận diện thương hiệu công ty, gồm: logo, đồng phục, trang thiết bị cơ sở vật chất được đồng bộ hóa, sổ tay làm việc, danh thiếp, header, footer, email…

  • Media: các công cụ truyền thông thể hiện văn hóa, giá trị cốt lõi, nguyên tắc làm việc của công ty, như: video thông điệp của Ban lãnh đạo, tập san nội bộ…

3. Tầng nổi: (quyết định 20% thành công của văn hóa doanh nghiệp)

Tầng nổi của văn hóa là các hoạt động cụ thể để truyền thông các giá trị cốt lõi, nguyên tắc làm việc của công ty, gồm:

  • Activity: các hoạt động định kỳ của công ty, hoặc các hoạt động được chủ động triển khai ở các phòng/ nhóm.

  • Communication: công tác truyền thông gắn liền với các hoạt động văn hóa tại công ty.

  • Reward & Recognition: chính sách khen thưởng và ghi nhận đối với các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp và thành tích cho công tác xây dựng văn hóa tại công ty.

Tác giả: NGUYỄN VÕ MINH TÂM (Chuyên gia Tâm lý-Hành vi)

58 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page